Skip to content
޵ an: Ana Sayfa arrow Edebiyat arrow Batıcılık / Osmanlıcılık/İslamcılık/Türkçülük
Batıcılık / Osmanlıcılık/İslamcılık/Türkçülük Yazdır

Batıcılık

Osmanlıcılık

İslamcılık

Türkçülük

Ortaya

Çıkış

Sebepleri

Batı'nın her alan­da Osmanlı'nın önüne geçmesi, Osmanlı Devleti'nin tek kuruluş yolunun bu yüzyı­lın fikir ve ihtiyaç­larına uygun medenî bir devlet ve millet halini alması gerektiği düşüncesi.

Tanzimat döneminde, İmparatorluk içindeki değişik etnik grupların Batı devletlerinin des­teğini alarak bağımsız olma düşüncesinin ortaya çıkması.

II. Abdülhamid'in, hem Balkanlardaki "Panislavizm"i etkisiz duruma sokmak, Müs­lüman toplulukların devletten ayrılmalarını engelleme düşüncesi hem de içeride siyasal rakiplerinin halk içindeki gücünü kırmak istemesi

Özellikle Balkan Sa-vaşı'ndan sonra Os­manlıcılık akımının başarısız olması, boşluğu dolduracak milleti bir arada tuta­cak yeni ve farklı bir ideolojiye ihtiyaç duyulması

Amacı

Türk toplumuna Batıda gelişen düşünce, yönetim biçimi, yaşama tarzını uygulaya­rak ülkenin ge­lişmesini, kalkın­masını sağlamak

Osmanlı İmparatorluğu içindeki tüm etnik grup­ların üzerinde bir "Os­manlılık" duygusunu ve bu duyguya paralel olarak bir "Osmanlı Milletini" ortaya çıkara­rak Osmanlı Devleti'nin menfaatleri doğrultu­sunda gayret sarf etme­lerini sağlamak

İslâmın ilk dönemindeki değerleri XX. yy. başla­rına taşıyarak Türk toplumunu içinde bu­lunduğu bunalımdan kurtarmak

Osmanlı bayrağı altında bilinçsiz bir şekilde yaşayan Türkleri Millî bir duy­gu ile bilinçlendirmek, milliyetini idrak ettir­mek. Türk milletini İslam

beynelmilliyetine kuvvetli bir unsur olarak yeniden sok­mak.

Temel Düşün­cesi

İdari ve askeri alanda Avru­pa'nın seviyesine ancak Avrupalıla­rın gittiği yol izle­nerek varılabilir.

Osmanlılık düşüncesi geçmişteki gibi uygu­landığında tekrar başa­rılı olabilir.

İslam, tüm ilerlemelerin anahtarıdır. Kuralları doğru uygulanırsa ge­lişmiş milletlerin seviye­sine ulaşılabilir.

Türklük, milleti ayak­ta tutabilecek tek güçtür.

Akımın temsilcilerieri

Abdullah Cevdet

Jön Türkler

Mehmet Akif, Said Ha­lim Paşa

Ziya Gökalp, Mehmet Emin, Yusuf Akçura

 
< Önceki   Sonraki >


Site Tasarımı
www.isyeriweb.com