Skip to content
޵ an:
Servet-i Fünun Edebiyatı - Test Yazdır

1. Cenap Şahabettin'in eserlerini türleriyle veren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru de­ğildir?

A) Evrak - ı Leyal - şiir B) Körebe - tiyatro

C) Tiryaki Sözleri - özdeyiş D) Afak -ı Irak - deneme

E) Avrupa Mektupları - Gezi

 

2. Halit Ziya Uşaklıgil'in hangi eseri türü yönün­den diğerlerinden farklıdır?

A) Aşk - ı Memnu B) Mai ve Siyah

C) Kırık Hayatlar D) Kırk yıl

E) Nedime

3. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in sa­natçı özelliklerinden biri değildir?

A) Biçimde yaptığı değişiklikle beyit geleneğini kı­rar.

B) Anlamı bütün şiire yayar, serbest müstezatı geliştirir.

C) Dili dönemine oranla açık, yalın ve anlaşılırdır.

D) Aruzu Türkçeye ustalıkla uygular.

E) Şiiri canlı, devingen bir doğa, ses ve biçim gü­zellikleriyle belirginleşir.

4. Halit Ziya Uşaklıgil'in romanı için aşağıdakiler­den hangisi söylenemez?

A) Geniş halk tabanlarının sorunlarını işlediği

B) Romanlarında tutarlı bir olay örgüsü olduğu

C) Gözlemlerinde gerçekçi, tutarlı olduğu

D) Dili ağır olan sanatçının, roman dilini gerçek­leştirdiği

E) Bireysel yaşam ve mutluluğa gerekenden çok önem verdiği

5. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr - i Ati'ye katılmaz?

A) Celal Sahir

B) Ahmet Haşim

C) Hüseyin Cahit Yalçın

D) Refik Halit Karay

E) Emin Bülent

6. Aşağıdakilerden hangisi Fecr - i Ati sanatçıla­rının amaçlarından biri değildir?

A) Ulusal tarih ve kaynaklardan yararlanmak

B) Topluluğa özgü seçkin bir kitaplık kurmak

C) Batının önemli yapıtlarını çevirmek

D) Yetenekli sanatçıları toplamak, kamuoyunu aydınlatmak

E) E) Eserlerini Batı dillerine çevirmek, Batı ürünle­rini tanıtmak

7. Aşağıdaki eserlerden hangisi Servet - i Fünün dönemi ile ilgili değildir?

A) Rubab - ı Şikeste B) Aşk - ı Memnu

C) Türkçülüğün Esasları D) Eylül

E) Kırk Yıl

8. Aşağıdakilerden hangisi Servet - i Fünün şiiri­nin özelliklerinden biri değildir?

A) Ekrem'le Hamit'in romantizmini, duygusallığını benimsemesine karşın gerçekçidir.

B) Fikret, ilkin bireyci şiirler yazsa da sonraları toplumcu, tarihi irdeleyen şiirler yazar.

C) Bu şiir karışık bir dönemin özelliklerini içerdi­ğinden sanatçısı, romantik. parnasçı, sembo­listtir.

D) Tablo gibi şiir için doğaya yönelirler, doğa on­lar için canlı, devinen bir resim gibidir.

E) Servet - i Fünun şiiri toplumcu, iyimser bir şiir olup bireyciliği aşmasını bilmiştir.

9. Yazarı eseriyle birlikte veeren aşağıdaki eşleş­tirmelerden hangisi doğru değildir?

A) Tevfik Fikret - Şermin

B) Süleyman Nazif - Batarya ile Ateş

C) Mehmet Rauf - Eylül

D) Ahmet Haşim - Tiryaki Sözleri

E) Halit Ziya Uşaklıgil - Kırk Yıl

10. Yazarı yaşadığı sanat dönemiyle birlikte veren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru de­ğildir?

A) Hüseyin Cahit Yalçın - Servet - i Fünun

B) Ahmet Haşim - Fecr - i Ati

C) Mehmet Emin Yurdakul - Milli Edebiyat

D) Abdülhak Hamit - Servet - i Fünün

E) Recaizade Ekrem - Tanzimat İkinci Dönem

11. Servet - i Fünun şiirinin ölçü, uyak anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Türkçe sözcükler, aruza uydurulmaya çalışılır.

B) Halk şiiri uyak anlayışı benimsenir.

C) İşlenilen konuya uygun ölçüler kullanılır.

D) 'Kafiye kulak içindir', görüşü geçerlidir.

E) Yalnızca Fikret, Şermin'de heceyi kullanır.

12. Aşağıdakilerden hangisi Servet - i Fünun şiiri­nin özelliklerinden biri değildir?

A) Bu şiirde düşünce, gerçek çatışması, kaçış esastır.

B) Konu sınırlanamaz, her şey şiire konu olur.

C) Bireycilikleri siyasal koşullara, etkilendikleri akımlara bağlanabilir.

D) Biçime gerektiği kadar önem verilmez.

E) Tablo gibi şiir ve ahenkli dize benimsenir.

13. Servet - i Fünun'da düzyazı için aşağıdakiler­den hangisi söylenemez?

A) Halkı bilgilendirmek, aydınlatmak gibi bir amacı yoktur.

B) Diğer dönemlere oranla tiyatroya daha çok değer verilir.

C) Türkçe yetersiz bulunur, Osmanlıca'dan bol bol yararlanılır.

D) Arapça, Farsça eski - yeni sözcükler kullanılır.

E) Yeni kavramları karşılamak için yeni tamlama­lar türetilir.

14. Servet - i Fünun'a yönelik aşağıdaki değerlen­dirmelerden hangisi doğru değildir?

A) Farklı kip ve zamanlarla olay canlandırılır, ey­lem­ler zenginleştirilir.

B) Yüklem, cümlenin her yerinde kullanılır, tekdü­zelik yıkılır.

C) Kesik, eksiltili, devrik cümle kullanılmaz; yal­nızca kurallı cümle kullanılır.

D) Ara cümleler, 've' ile başlayan cümleler, ünlem cümleleri kullanılır.

E) Realist Fransız yazarlarından yararlanılır, ar­tistik bir anlatım yeğlenir.

15. Aşağıdakilerden hangisi Servet - i Fünun şiiri­nin bir özelliği olamaz?

A) Şiirin seçkinler için olduğu görüşü yaygındır.

B) Dili ağırdır, yeni sözcük ve tamlamalar kullanı­lır.

C) Fransız şiirine özenilir, benzer kavram ve im­geler kullanılır.

D) 'Sanat sanat içindir' görüşü benimsenir.

E) Halk tarih ve kaynaklarına dönmeye başlanılır.

16. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret için söylenemez?

A) Yönetimi, düzeni eliştirdiği

B) Kurtuluşu Batı bilim, tekniğinde bulduğu

C) Haksızlığa, tarihsel yanlışlık ve tutuculuğa karşı çıktığı

D) Baskılara, tek elden yönetime boyun eğdiği

E) 1901'den sonra toplumsal şiirler yazdığı

17. Cenap Şehabettin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yalın, anlaşılır bir dili olduğu

B) Şiir, düzyazı da döneminde etkin olduğu

C) "Sanat, sanat içindir." görüşünde olduğu

D) Konularının toplumsal olmadığı, kişisel olduğu

E) Aşk, doğa ağırlıklı şiirler yazdığı

18. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in eserle­rinden biri değildir?

A) Nesr - i Sulh

B) Rübab - ı Şikeste

C) Haluk'un Defteri

D) Rubab'ın Cevabı

E) Tarih - i Kadim

19. Tevfik Fikret için aşağıdakilerden hangisi söy­lenemez?

A) Çöken İmparatorluğunun kurtuluşunu Batılı­laşmada bulduğu

B) Romantiklerin, parnasyenlerin etkisiyle birey­sel duygularını yansıttığı

C) Çeşitli nedenlerle karamsar şiirler yazdığı

D) Sis'ten sonra (1901) yeni bir özle yazdığı

E) Önemli devlet görevlerinden bulunduğu, yö­netimle uzlaştığı

20. Servet - i Fünun'da düzyazıyla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz?

A) Yepyeni ad ve sıfat tamlamaları oluşturulur.

B) Halkın anlayabileceği açık, yalın bir dil benim­senir.

C) Çokça sıfat, ortaç öbeği kullanılır.

D) Fransızca'dan alınan sözcükler Türkçeleştirilir.

E) Yan cümlecik, eylemsilerle zenginleştirilmiş uzun cümleler kullanılır.

21. Cenap Şehabettin'in sanatı için aşağıdakiler­den hangisi söylenemez?

A) Şiirinde ahenge özen göstermiş, aruzdan ya­rarlanmıştır.

B) Kişisel, sevgi ve doğa ağırlıklı duygular şiirler yazmıştır.

C) Şiiri öz, biçim açısından etkileyecek yenilikler yapmıştır.

D) Aruzdan yararlanmış, ahenge özen göster­miştir.

E) Duygu ve hayallerinin anlatımında yeni söz­cük, tamlamalar kullanılmıştır.

22. Halit Ziya Uşaklıgil için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Batı, Batı kültürünü tanır, sanatta yeni bir bile­şime ulaşır.

B) Aşk - ı Memnu, Mai ve Siyahla Türk roma­nında aşama yapar.

C) Eserlerinde gerçekçidir ve klasik anlatımcılığı dışlar.

D) O güne dek rastlanılmayan gerçekçi ruh çö­zümlemeleri yapar.

E) Gözlemlerinde öznel olan yazar, Batılı an­lamda bir romancıdır.

23. 'Eylül' romanı için aşağıdakilerden hangisi söy­lenemez?

A) Batılı anlamda ilk psikolojik - gerçekçi roman olduğu

B) Alışılagelmiş, geleneksel aşk üçgenini işlediği

C) Kahramanlarının iç dünyalarını gerçekçi rih çözümleriyle verdiği

D) Anlatım ve betimlemelerde Halit Ziya Uşaklıgil­'den etkilendiği

E) Konusunun toplumsal sorunlara yönelik ol­duğu

24. Aşağıdaki eserlerden hangisi Süleyman Nazif­'in değildir?

A) Batarya ile Ateş B) Gizli Figanlar

C) Genç Kız Kalbi D) Malta Geceleri

E) Çal Çoban Çal

25. Fecr - i Ati için aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

A) Edebiyat - ı Cedide'ye karşıdırlar; onları izle­mekten öteye gidemezler.

B) Değişik dergilerde yazarlar, bir topluluk görün­tüsü veremezler.

C) Sanatı kişisel ve saygın bulurlar.

D) Bireysel özgürlüğü, çeşitliliği savunurlar.

E) Halk edebiyatına, heceye ilgi duyarlar.

 

 
< Önceki   Sonraki >


Site Tasarımı
www.isyeriweb.com